تبلیغات
مهندسی صنایع غذایی - تعریف ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺼﺮف از دیدگاه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ (ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو)

مهندسی صنایع غذایی

Industry and Technology Food

تعریف ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺼﺮف از دیدگاه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ (ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو)

- ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎ

   ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺼﺮف را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎری ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﻔﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻋﺎدی ﻣـﻮرد  
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻣﺼﺮف ﻛﺮد .   
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻜﻤﻞ رژﻳﻤﻲ - ﻏﺬاﻳﻲ و ورزﺷﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮآورده 10% ﺧﺎﺻﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ . 

- ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺼﺮف
  
   ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎء ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ ، واﺿﺢ ، ﭘﺮ رﻧـﮓ  ( Bold ) ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دوﺧﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ درج ﺷﻮد .   

ﺗﺬﻛﺮ   
   روز ، ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ   ﻧﻤﻮد . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀـﺎ  
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ درج ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 

ﻳﺎد آوری 1   
   ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻳﺎدآوری 2   
   درج ﺗﺎرﻳﺦ "ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ از " و ﻳﺎ " Best Before " ﻣﺎﻧﻊ درج ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﻓﺮاورده ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد . 

Weblog Themes By Pichak

نویسندگان

تماس با ما

آمار سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :